783-802-096 adwokat@bachciak.pl
Katarzyna Bachciak
Kancelaria Adwokacka
w Bolesławcu
Moim priorytetem jest indywidualne i niestereotypowe podejście
do powierzonych spraw, a celem – satysfakcja klienta.
kancelaria adwokacka
Adwokat Katarzyna Bachciak

Jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Ukończyłam aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam już na studiach praktykując w szczecińskich kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką odbyłam w znanej i cenionej kancelarii adwokackiej działającej na terenie Wrocławia i Bolesławca, gdzie świadczyłam pomoc prawną dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. W ramach praktyki zawodowej zajmuję się zarówno prowadzeniem spraw klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych.

Moim priorytetem jest indywidualne i niestereotypowe podejście do powierzonych spraw, a celem – satysfakcja klienta. Zapewniam gotowość do zmierzenia się z każdym, nawet najbardziej wymagającym wyzwaniem. Gwarantuję rzetelne wsparcie w rozwiązywaniu problemów prawnych. Zapewniam usługi na najwyższym poziomie, zaangażowanie w poszukiwaniu optymalnych, nowatorskich i skutecznych z punktu widzenia klienta rozwiązań. Pomoc prawną świadczę na terenie całej Polski w oparciu o najwyższe standardy i zasady etyki zawodowej.

Z klientami buduję relacje, których podstawą jest zaufanie, całkowita dyskrecja oraz rzetelne podejście do sprawy i wsparcie na każdym etapie postępowania przedsądowego i sądowego. Moi klienci mogą liczyć na stały i bezpośredni kontakt ze mną. Umiejętność tworzenia relacji z klientami pozwala mi na rozpoznawanie oraz zrozumienie ich potrzeb i problemów, co przekłada się na wysoką skuteczność działań.

Poznaj zakres usług

Zakres usług

Prawo cywilne

długi, spory, naprawianie szkód, zadośćuczynienia, dobra osobiste, umowy, własność, zasiedzenie, podział majątku, spadki, ubezwłasnowolnienie
- Czytaj więcej -

Prawo cywilne to gałąź prawa obejmująca zespół przepisów regulujących stosunki majątkowe oraz niemajątkowe między osobami fizycznymi i osobami prawnymi oraz innymi podmiotami na zasadzie równorzędności podmiotów. Do prawa cywilnego należą następujące działy kodeksowe: prawo rzeczowe, prawo zobowiązań oraz prawo spadkowe. Z ustawodawstwa pozakodeksowego bezspornie do cywilistyki zalicza się: prawo autorskie i prawo własności przemysłowej.

W czym mogę Państwu pomóc?

Oferuję swoim klientom szereg usług z zakresu prawa cywilnego. Do najczęstszych form pomocy należą: egzekwowanie długów, spory, zobowiązania, umowy, ugody i porozumienia (np. sporządzanie, analiza, negocjowanie, nadzór nad prawidłowością wykonania), własność, współwłasność i inne prawa rzeczowe (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka), zasiedzenie, ochrona dóbr osobistych, naprawianie szkód, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, bezpodstawne wzbogacenie, spadki (np. dział spadku, ważność testamentu, wydziedziczenie, uznanie za niegodnego dziedziczenia), darowizny, zachowek, stwierdzenie nieważności czynności prawnej, ubezwłasnowolnienie, podział majątku.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

rozwód, separacja, podział majątku, władza rodzicielska, alimenty,
kontakty z dzieckiem, przysposobienie, opieka, kuratela

- Czytaj więcej -

Prawo rodzinne i opiekuńcze to wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe jak i majątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi.

W czym mogę Państwu pomóc?

Oferuję swoim klientom szereg usług z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Do najczęstszych form pomocy należą: rozwody, separacje, rozdzielność majątkowa, podział majątku po rozwodzie, władza rodzicielska, alimenty, kontakty z dzieckiem, przysposobienie, adopcja, opieka i kuratela.

Prawo karne

przestępstwa, wykroczenia, postępowanie karne wykonawcze,
obrona podejrzanych i oskarżonych, reprezentowanie pokrzywdzonych,
oskarżycieli posiłkowych i prywatnych

- Czytaj więcej -

Prawo karne to zespół przepisów prawa normujących kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary.

W czym mogę Państwu pomóc?

Oferuję swoim klientom szereg usług z zakresu prawa karnego. Do najczęstszych form pomocy należą: obrona podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego, obrona oskarżonych na etapie postępowania sądowego, obrona obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, reprezentowanie interesów pokrzywdzonych, reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego, reprezentowanie oskarżyciela prywatnego, przygotowanie linii obrony, dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniach karnych, reprezentowanie skazanych w postępowaniach wykonawczych, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonywania kary pozbawienia wolności, dozór elektroniczny

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

stosunek pracy, spory sądowe, odszkodowania,
mobbing, zakaz konkurencji, wypadki przy pracy,
przywrócenie do pracy

- Czytaj więcej -

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych to gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

W czym mogę Państwu pomóc?

Oferuję swoim klientom szereg usług z zakresu prawa pracy. Do najczęstszych form pomocy należą: stosunek pracy (nawiązywanie i rozwiązywanie), spory sądowe, odszkodowania, przywrócenie do pracy, wypadki przy pracy, mobbing, zakaz konkurencji, regulaminy pracy, wynagrodzenia, reprezentowanie pracowników i pracodawców w rozwiązywaniu sporów pracowniczych oraz sporów zbiorowych.

Prawo handlowe

dochodzenie wierzytelności, umowy, ugody i porozumienia, zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców, przekształcenia, przejęcia, fuzje, restrukturyzacja przedsiębiorstw, negocjacje, sporządzanie opinii prawnych
- Czytaj więcej -

Prawo handlowe to jedna z gałęzi prawa prywatnego , która wyrosła z prawa cywilnego na skutek potrzeby odrębnego uregulowania cywilnoprawnego obrotu profesjonalnego . W polskiej nauce prawa wskazuje się, że prawo handlowe stanowi prywatnoprawną część prawa gospodarczego .

W czym mogę Państwu pomóc?

Oferuję swoim klientom szereg usług z zakresu prawa handlowego. Do najczęstszych form pomocy należą: dochodzenie wierzytelności, umowy, ugody i porozumienia (np. sporządzanie, analiza, negocjowanie, nadzór nad prawidłowością wykonania), zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców, przekształcenia, przejęcia, fuzje, restrukturyzacja przedsiębiorstw, uczestniczenie w negocjacjach z kontrahentami, sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji, pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji, przygotowywanie i prowadzenie procedur łączenia i przekształcania spółek handlowych, zastępstwo procesowe w toku postępowania pojednawczego, sądowego i egzekucyjnego, reprezentowanie w postępowaniu mediacyjnym

Prawo administracyjne

reprezentowanie przed organami administracji
rządowej i samorządowej, reprezentowanie przed sądami administracyjnymi, uzyskiwanie zezwoleń, koncesji, licencji,
uzyskiwanie pozwoleń na budowę

- Czytaj więcej -

Prawo administracyjne to dział prawa zaliczany do prawa publicznego, obejmujący ogół norm regulujących organizację i zachowanie się administracji publicznej oraz zachowanie się osób fizycznych i innych podmiotów w zakresie nieunormowanym przez przepisy należące do innych działów prawa. Prawo administracyjne obejmuje: przepisy ustrojowe organów administracji publicznej (np. ustawa o samorządzie terytorialnym), przepisy proceduralne ( postępowanie administracyjne), przepisy dotyczące kontroli nad działalnością administracji (kontrola społeczna , inspekcja państwowa , kontrola państwowa , sądownictwo administracyjne ), przepisy dotyczące szczegółowych działów administracji (np. prawo budowlane, lokalowe).

W czym mogę Państwu pomóc?

Oferuję swoim klientom szereg usług z zakresu prawa administracyjnego. Do najczęstszych form pomocy należą: uzyskiwanie zezwoleń, koncesji, licencji, regulacja stanów prawnych przed organami administracyjnymi, reprezentowanie przed organami administracji rządowej i samorządowej, reprezentowanie przed sądami administracyjnymi

Odszkodowania

szkody na osobie i mieniu, w szczególności błędy medyczne, szkody komunikacyjne, szkody dochodzone z polisy OC i AC, inne

Porady prawne online

Porady online

Osoby, które chciałyby uzyskać poradę prawną bez konieczności wizyty w Kancelarii mogą uzyskać ją za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dotyczy to nie tylko porady prawnej, ale także projektu opinii lub informacji prawnej, czy też projektu umowy lub pisma procesowego. Uzyskanie pomocy prawnej w ten sposób jest proste i szybkie. Przekazane do mnie informacje objęte są tajemnicą adwokacką i nie mogą zostać ujawnione. W celu uzyskania pomocy prawnej za pośrednictwem poczty elektronicznej należy:
9

przesłać do Kancelarii wiadomość e-mail (na adres: adwokat@bachciak.pl) zawierającą pytanie i opis swojego problemu prawnego,

9
zaczekać na zwrotną wiadomość e-mail, która będzie zawierała proponowaną ceną za zleconą usługę oraz termin jej realizacji. Adwokat w tej samej wiadomości może również poprosić o szczegóły stanu faktycznego Państwa sprawy oraz o inne niezbędne dane lub też o skany dokumentów,
9

jeżeli warunki udzielenia pomocy prawnej zostaną przez Państwa zaakceptowane, należy dokonać wpłaty na podany rachunek bankowy,

9
czekać na wiadomość e-mail zawierającą odpowiedź na przedstawione pytanie w terminie od 2 do 7 dni od daty wpływu opłaty na wskazane konto, w zależności od specyfiki problemu. Kancelaria ma prawo do dłuższego niż wyżej wskazany terminu odpowiedzi (w przypadku sprawy skomplikowanej lub z innych przyczyn, które zostaną niezwłocznie wskazane).
Kancelaria ma prawo do odmowy udzielenia pomocy prawnej w drodze usługi e-porady, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

E-porada udzielana jest na podstawie przedstawionych przez Klienta informacji i danych, dlatego też Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne lub niezgodne ze stanem rzeczy przedstawienie przez Klienta stanu faktycznego sprawy. Jeśli stan faktyczny zostanie przez Klienta opisany zbyt ogólnie to nie należy się niepokoić. Adwokat w odpowiedzi poprosi o doprecyzowanie problemu. W sytuacji, gdy zlecenie okaże się być skomplikowane pod względem faktycznym lub prawnym albo gdy będzie wymagało dostarczenia dokumentów lub udzielenia wyjaśnień, Kancelaria zastrzega sobie możliwość zaproponowania Klientowi udzielenia pomocy prawnej w trybie bezpośrednim lub drogą korespondencyjną.

„Adwokat nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać”.

John Grisham

Kodeks Etyki Adwokackiej
Honorarium
Żadna Kancelaria Adwokacka nie umieszcza na stronie internetowej cennika. Dlaczego? Bowiem adwokat może wskazać wynagrodzenie za wykonywane usługi wyłącznie na życzenie klienta lub w ofercie skierowanej do potencjalnych klientów. Jeżeli cennik usług prawnych byłby zamieszczony na stronie internetowej kancelarii adwokackiej mogłoby to doprowadzić do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatowi. Stanowi to bowiem naruszenie przez adwokata Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej). Nadto nie ma możliwości ustalenia ogólnego cennika. Wynagrodzenie różni się w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, wartości przedmiotu sporu i nakładu pracy adwokata. Dlatego też honorarium za prowadzenie sprawy jest ustalane indywidualnie z każdym klientem przed zawarciem umowy o świadczenie usług prawnych. Istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia kwotowego (określona z góry kwota wynagrodzenia za wykonanie usługi prawnej), godzinowego lub ryczałtowego (stała miesięczna kwota wynagrodzenia obejmująca limit godzin pracy).
Skontaktuj się ze mną, a odpowiem jak najszybciej
Kontakt

783–802–096

adwokat@bachciak.pl

}

Pon-Pt 8:00-17:00

Formularz kontktowy

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Katarzyna Bachciak

ul. Daszyńskiego 16/1,
59–700 Bolesławiec
NIP: 6121847690
REGON: 387613292

Telefon

783–802–096

Email

adwokat@bachciak.pl